ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)