อํานาจหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ (พ.ศ. 2560) ได้แก่

*******************************************

อํานาจหน้าที่ของกลุ่มงาน ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงอุตสาหกรรม

กลุ่มนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้