ชำระค่าธรรมเนียมโรงงาน/พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

ระบบลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน/จดทะเบียนเครื่องจักร/เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

บริการข้อมูลโรงงาน

ระบบออกใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร/ใบอนุญาตนำแร่เข้าราชอาณาจักร

ยื่นขอสินเชื่อ SME

คำขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)