วิสัยทัศน์

"เพิ่มคุณค่าและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์รองรับการท่องเที่ยว"