คุณกำลังมองหาอะไร?


 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน รอบปี 2565

 

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี 2564